Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB)

ECIB desenvolupa les seves activitats en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té com a finalitats:

 • La representació institucional dels titulars d’empreses educatives o centres d’ensenyament i llars d’infants d’ideari catòlic, en defensa i promoció dels seus legítims interessos col · lectius, davant tota mena d’organismes públics i privats.
 • La representació dels interessos col · lectius dels seus afiliats en la negociació col · lectiva i en la negociació amb les administracions i els agents del sector educatiu.
 • El foment de la cooperació de tots els sectors que participen activament en la vida de les empreses o centres educatius catòlics.
 • La representació dels seus afiliats en els conflictes laborals, col · lectius i individuals.
 • La informació, assistència i assessorament dels titulars dels centres educatius.
 • L’establiment de relacions permanents amb la jerarquia de l’Escola Catòlica en l’àmbit de les Illes Balears.
 • L’establiment de relacions permanents o esporàdiques amb altres organitzacions.
 • La promoció de la formació permanent dels treballadors i personal religiós.
 • La potenciació i defensa de la qualitat educativa.
 • La defensa i promoció de l’Escola Catòlica.
 • La defensa del caràcter catòlic dels seus afiliats.

Les nostres escoles

Des de les nostres escoles oferim:

 • Un model educatiu encaminat a formar persones autònomes, amb esperit d’iniciativa, amb capacitat de treballar en equip, de prendre decisions i de resoldre problemes, amb competències que els permetin afrontar els reptes del futur.
 • Una escola que es proposa fermament desenvolupar una tasca educativa excel·lent i de qualitat.
 • Una escola que educa en els valors de l’Evangeli i els ajuda en el seu procés de creixement plenament humà.

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante