FERECECA i la Confederació de Centres Educació i Gestió l’informa que les dades de contacte recollides a través d’aquesta web passaran a formar part d’un fitxer de què és titular FERECECA i la Confederació de Centres Educació i Gestió, la finalitat de la qual és l’enviament d’informacions d’utilitat relatives a l’activitat d’ambdues entitats (legislació, activitats formatives, esdeveniments, convocatòries, etc.).

Únicament vosaltres tindran accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferides, ni venudes a cap tercer. Així mateix se l’informa que té dret a accedir a les dades, dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no sigui necessaris per a les finalitats que van ser recollides. Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. FERECECA i la Confederació de Centres Educació i Gestió deixarà de tractar les dades quan així ho consideri per la seva activitat, menys per motius legítims, imperatiu legal o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions, així com en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable. Igualment, l’informem que té dret a retirar el seu consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per exercitar els drets citats, podrà dirigir-se per escrit a FERECECA o Confederació de Centres Educació i Gestió en c/ Hacienda de Pavones 5, 28030 Madrid, o a les adreces d’email: dpd@ferececa.es i dpd@eyg.es, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat. Tot això en els termes contemplats en la Llei Orgànica 15/199, així com en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, a la següent adreça: AEPD. C/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid.

Marketing Digital. Este proyecto ha sido desarrollado por Grupo Enfoca: Diseño web Alicante