Qui som

L’Associació Escola Catòlica de les Illes Balears va sorgir l’any 2003 de la unió funcional de les dues Institucions que la constitueixen, FERE-CECA i EiG, creades el 1957 i el 1989 respectivament.

Agrupa les entitats titulars de les empreses o dels Centres educatius i guarderies infantils amb ideari catòlic de les Illes Balears.

 

Des de les nostres escoles oferim:

Un model educatiu encaminat a formar persones autònomes, amb esperit d’iniciativa, amb capacitat de treballar en equip, de prendre decisions i de resoldre problemes, amb competències que els permetin afrontar els reptes del futur.

Una escola que es proposa fermament desenvolupar una tasca educativa excel·lent i de qualitat.

Una escola que educa en els valors de l’Evangeli i els ajuda en el seu procés de creixement plenament humà.

L’interès d’ECIB per crear un clima d’entesa cordial entre els diferents sectors socials i polítics implicats en l’ensenyament, va conduir a presentar públicament, l’any 2003 els trets que haurien de regir la política educativa i que s’expressen en el Decàleg de l’Escola Catòlica de les Illes Balears.

En l’actualitat les escoles adherides a ECIB són 78, repartides per totes les Illes. S’hi eduquen al voltant de 37.000 alumnes de les diferents etapes del sistema educatiu, tasca que podem dur a terme gràcies a la professionalitat dels educadors.

 

ECIB desenvolupa seves activitats en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té com a finalitats:

La representació institucional dels titulars d’empreses educatives o centres d’ensenyament i llars d’infants de ideari catòlic, en defensa i promoció dels seus legítims interessos col · lectius, davant tota mena d’organismes públics i privats, com ara: l’administració de la Unió Europea, la estatal, la de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els seus òrgans consultius, Els consells insulars, l’administració local, sindicats i organitzacions sindicals, d’altres organitzacions empresarials, l’Església Catòlica, els òrgans de l’administració de Justícia i, en general, davant qualsevol entitat, organisme o persona pública o privada.

Específicament, la representació dels interessos col · lectius dels seus afiliats en la negociació col · lectiva i en la negociació amb les administracions i els agents del sector educatiu.
La representació dels seus afiliats en els conflictes laborals, col · lectius i individuals.

La informació, assistència i assessorament dels titulars dels centres educatius en totes les vessants pròpies de la seva activitat empresarial.

La promoció de la formació permanent dels treballadors i personal religiós que desenvolupen la seva tascaprofessional i pastoral dins dels centres educatius afiliats.

La potenciació i defensa de la qualitat educativa, i dels drets constitucionals i legals en la lliure defensa de creació de centres docents, com en manifestació de la llibertat d’empresa, en la llibertat de direccioón de centres, en l’autonomia de gestió, pedagògica , acadèmica i econòmica dels seus titulars, en la lliure elecció de centre educatiu per les families, en la gratuïtat de l’ensenyament bàsic ia la universalitzación de la gratuïtat de l’ensenyament reglat, en la llibertat d’ideari empresarial i educatiu en el respecte als principis constitucionals, i així mateix, en la llibertat de càtedra, de pensament i d’opinió en general, sense perjudici del caràcter propi o ideari del centre educatiu.

La defensa i promoció de l’Escola Catòlica en general, incloent activitats d’evitació de tancament de centres educatius catòlics i la participació en fundacions o altres entitats de defensa de l’Escola Catòlica o, si s’escau, la cooperació amb aquestes entitats per les finalitats que siguin comuns.

El foment de la cooperació de tots els sectors que participen activament en la vida de les empreses o centres educatius educatius catòlics, tal com els titulars, el professorat, els membres de les congregacions i ordes religiosos, els seglars compromesos amb l’educació catòlica, els alumnes i exalumnes, les entitats associatives de pares i famílies, etc.

L’establiment de relacions permanents amb la jerarquia de l’Escola Catòlica en l’àmbit de les Illes Balears, bisbat de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera, delegacions diocesanes cde ensenyament i qualsevol altre òrgan de l’Església relacionat amb l’activitat pastoral i educativa.

L’establiment de relacions permanents o esporàdiques amb altres organitzacions d’àmbit europeu, estatal o autonòmic que desenvolupin activitats semblants a l’associació.

La defensa del Caràcter Catòlic dels seus afiliats.